Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:30121 in /home4/fhuwojsn/public_html/ads/ogloszenia/modules/database/classes/kohana/database/mysql.php on line 59
Regulamin | OgłoszeniaLimanowa.pl - Twój darmowy portal ogłoszeniowy!
Zaawansowane
Regulamin

1.Definicje


Administrator - P.H.U. Wójs Dawid Wójs z siedzibą w Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Konopnickiej 8.


Serwis OgłoszeniaLimanowa.pl- prowadzony przez Administratora serwis, utrzymywany w domenie ogloszenialimanowa.pl, w ramach której publikowane są ogłoszenia, informacje o firmach a także wysyłane maile i sms do Użytkowników oraz realizowane usługi newslettera.


Okazja - wygenerowana i wysłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (email) oraz udostępniana Użytkownikowi w ramach jego konta informacja stanowiąca potwierdzenie nabycia towaru/usługi na warunkach określonych w treści tej Okazji, zawierająca unikalny kod.


Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie OgloszeniaLimanowa.pl.


Oferta - zamieszczana odpłatnie przez Użytkownika informacja dotycząca działań promocyjnych, marketingowych i innych treści zgodnych z Regulaminem.


Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl.


Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl.


2.Postanowienia ogólne


2.1 Osoba korzystająca z konta zobowiązuje się zapoznać z treścią Regulaminu i jego załączników przed skorzystaniem z Serwisu OgłoszeniaLimanowa.pl, równocześnie korzystanie z Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.


2.2 Serwis OgłoszeniaLimanowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl., oraz wszelkiego rodzaju straty i szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania systemu.


2.3 Administrator Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pomocą Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl., w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.


3.Rejestracja i utrzymywanie konta przez użytkowników portalu


3.1 W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. osoba fizyczna powinna utworzyć Konto.


3.2 Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie OgloszeniaLimanowa.pl., w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (zarejestruj).


3.3 Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.


3.4 Otrzymanie wiadomości od Administratora, równoznaczne jest z utworzeniem Konta. Utworzenie Konta oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług elektronicznych, na zasadach określonych w Regulaminie.


3.5 Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).


3.6 Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających oferty Serwisu OgłoszeniaLimanowa.pl (newsletter). Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o subskrypcji newslettera, oraz innych przesyłanych wiadomości.
 

3.7 Klient w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli skorzystał już z usług Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl.. Niezależnie od powyższego Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się na swoje Konto.


3.8 W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, rozwiązując jednocześnie z Użytkownikiem umowę.


4.Prawa własności intelektualnej


4.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wzory przemysłowe - zarejestrowane czy nie) do Serwisu OgłoszeniaLimanowa.pl (z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.4 poniżej), treści informacyjnych znajdujących się w Serwisie OgloszeniaLimanowa.pl., wszelkich prowadzonych przez nas baz danych, wszystkich znajdujących się na niej tekstów i grafiki, oprogramowania, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięku oraz ich wyboru i układu, jak również wszystkich kompilacji oprogramowania, oryginalnego kodu źródłowego i oprogramowania (obejmującego aplety i skrypty) - pozostaną naszą własnością (lub własnością naszych licencjodawców). Wszystkie prawa są zastrzeżone.


4.2 Żadnego z materiałów wymienionych w powyższym punkcie 4.1 nie można kopiować ani ponownie dystrybuować lub ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać w jakiejkolwiek postaci ani w jakikolwiek sposób, sprzedawać, wypożyczać lub udzielać nań sublicencji, wykorzystywać w celu stworzenia opracowań ani w żaden sposób eksploatować bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie. Jednakże mogą Państwo uzyskać i wyświetlać treść Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. na ekranie komputera, przechowywać takie treści w formie elektronicznej na dysku (jednak nie na serwerze lub innym urządzeniu służącym do przechowywania danych podłączonym do sieci) lub wydrukować te treści w jednym egzemplarzu na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pozostaną nienaruszone. Bez naszej zgody nie mogą Państwo w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować ani dystrybuować lub wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie OgłoszeniaLimanowa.pl.


4.3 Nazwy OgloszeniaLimanowa.pl; „ogloszenialimanowa”, oraz logo Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. należą do Administratora. Nazwy produktów oraz firmy wymienione na Witrynie stanowią znaki towarowe należące do ich właścicieli.


4.4 Tytuł prawny, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których uzyskiwany jest dostęp przy korzystaniu z Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl., należą do właściciela tychże treści lub Użytkownika i mogą podlegać ochronie na podstawie właściwych przepisów dotyczących praw autorskich lub innych przepisów prawa. Niniejsza Umowa nie przyznaje Państwu żadnych praw do tych treści.


4.5 Wszelkie materiały, które Państwo wysłali, zamieścili lub przekazali w celu umieszczenia w Serwisie OgloszeniaLimanowa.pl., zostaną uznane za niepoufne i niepodlegające ochronie prawnej, z zastrzeżeniem naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny którakolwiek z części tego stwierdzenia jest nieważna na podstawie przepisów prawa, wówczas w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych nam przez Państwa z dowolnego źródła (tj. pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób) przyznają nam Państwo bezpłatne, bezterminowe, nieodwołalne, niewyłączne prawo do korzystania z nich, kopiowania, modyfikowania ich.


5.Zamieszczanie ogłoszeń


5.1 Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie zakłócać pracy strony.


5.2 Serwis OgłoszeniaLimanowa.pl nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą a ogłoszeniobiorcą. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy ogłoszeniodawcą i ogłoszeniobiorcą rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Administratora.


5.3 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.


5.4 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. zastrzega sobie prawo do: - braku akceptacji ogłoszeń, które łamią Regulamin - usuwania ogłoszeń bez uzasadnienia


6.Zamieszczanie firm


6.1 Treść wpisu w kategorii FIRMY/USŁUGI ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi i kulturowymi.


6.2 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.


6.3 Umieszczając wpis w kategorii FIRMY/USŁUGI Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


6.4 Umieszczając wpis w kategorii FIRMY/USŁUGI Użytkownik zgadza się na przechowywanie danych zawartych we wpisie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


6.5 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. zastrzega sobie prawo do:
- braku akceptacji wpisów, które łamią Regulamin
- wysłania upomnienia w razie łamania Regulaminu, a w razie bierności w ciągu 7 dni usunięcia wpisu


7.Zamieszczanie ofert


7.1 Treść wpisu zamieszczonego w kategorii OFERTY ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie zakłócać pracy strony.


7.2 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. nie bierze odpowiedzialności za dotrzymanie warunków określonych w treści wpisów. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Administratora, z wyjątkiem sytuacji szczególnych wynikających bezpośrednio z błędów popełnionych przez Administratora.


7.3 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.


7.4 SerwisOgloszeniaLimanowa.pl. zastrzega sobie prawo do: - braku akceptacji wpisów, które łamią Regulamin, lub za które nie została uiszczona odpowiednia opłata
- usuwania wpisów w terminie ustalonym w umowie
- wysyłania upomnienia w razie łamania Regulaminu, a w razie bierności w ciągu 24h natychmiastowego usunięcia wpisu


8.Zamieszczanie Okazji


8.1 Treść wpisu zamieszczonego w kategorii Promocje, okazje, gratis ma charakter informacyjny, oraz musi być zgodna z powszechnymi normami etycznymi, kulturowymi i nie zakłócać pracy strony.


8.2 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl nie bierze odpowiedzialności za wypełnienie umowy między Użytkownikiem umieszczającym wpis a Użytkownikiem korzystającym z tego wpisu. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Administratora, z wyjątkiem sytuacji szczególnych wynikających bezpośrednio z błędów popełnionych przez Administratora.


8.3 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl.nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów, w szczególności za zamieszczone przez Użytkowników dane.


8.4 Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. zastrzega sobie prawo do:
- braku akceptacji wpisów, które łamią Regulamin, lub za które nie została uiszczona odpowiednia opłata
- usuwania wpisów w terminie ustalonym w umowie
- wysyłania upomnienia w razie łamania Regulaminu, a w razie bierności w ciągu 24h natychmiastowego usunięcia wpisu


9.Zasady odpowiedzialności


9.1 Administrator obsługuje Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.


9.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Użytkownika wystawiającego wpis świadczenia objętego Okazją bądź niewykonanie tego świadczenia z innych przyczyn, niż bezpośredni błąd Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkownika wystawiającego wpis oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych towarów bądź usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika wystawiającego wpis.


10. Linki do i z innych witryn


10.1 W przypadku, gdy na Serwisie OgloszeniaLimanowa.pl. znajdują się linki do witryn osób trzecich oraz do zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych . Serwis OgloszeniaLimanowa.pl. nie ma żadnej kontroli nad nimi i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności, jak również nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania z nich przez Państwa. Wejście na którąkolwiek z tych witryn uczynią Państwo na własne ryzyko.


11.Postanowienia końcowe


11.1 Administrator chroni dane Klientów zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku do Regulaminu.


11.2 Regulamin dostępny jest w Serwisie OgloszeniaLimanowa.pl.. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.


11.3 O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. oraz jednoczesne jej przesłanie na adres e-mailowy przypisany do Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora.


11.4 Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu OgloszeniaLimanowa.pl. należy kierować na adres info@ogloszenialimanowa.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwość, nie później niż w terminie 30 dni


11.5 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności
Reklama MARGO - Limanowa